تولید کننده لوازم فرزکاری و تراشکاری با برند 09126348600 - 02166728980 ZIAX - BIAX

چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1398

 

نمایشگاه تبریز سال 1389

bi-ax

نمایشگاه استانبول 2013

نمایشگاه استانبول 2013 1

نمایشگاه استانبول 2013 2

نمایشگاه استانبول 2013 3

نمایشگاه استانبول 2013 4

نمایشگاه استانبول 2013 5

نمایشگاه استانبول 2013 6

TUMA

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

Bi-ax

نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو 1393

<12>